Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc suphate for manufacturing light Nordic paint colours

Price
17,50 €
Availability
In stock

Size:

In stock

Our customer service and pick up point in Sannainen are closed on june 22.-23.

Zinksulfat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Undvik utsläpp till miljön.

VARNING

CAS 7446-19-7
EINECS: 231-793-3

Customers who bought this also bought…