Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc suphate for manufacturing light Nordic paint colours

Price
17,50 €
Availability
In stock

Size:

In stock

Zinksulfat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Undvik utsläpp till miljön.

VARNING

CAS 7446-19-7
EINECS: 231-793-3

Customers who bought this also bought…

Pulp Paper 30 m/roll

21,50

Temporarily out of stock

Add to cart

Vit titan-zink - White Titanium-Zinc

From 6,70

Varies by model

Add to cart

Tin Can

From 1,40

Varies by model

Add to cart

Ferrous Sulphate

From 8,50

In stock

Add to cart

Ljusgrå - Light Grey

From 6,70

In stock

Add to cart

Window Brush

From 13,10

In stock

Add to cart

Nr 01 White

From 6,50

Add to cart