Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc suphate for manufacturing light Nordic paint colours

Price
9,50 €
Availability
In stock

Size:

In stock

Kymin Palokärki is on vacation from jun 21th to aug 11th
>> Check our vacation schedules here <<

The check out is closed from jul 20th to 28th.
Orders from jul 29th onwards are processed from aug 12th.

Zinksulfat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Undvik utsläpp till miljön.

VARNING

CAS 7446-19-7
EINECS: 231-793-3

Customers who bought this also bought…