Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc suphate for manufacturing light Nordic paint colours

From
9,50 €
Availability
Varies by model

Size:

In stock

Temporarily out of stock

We are closed for christmas holidays 22.12. - 6.1.
Our webshop is open, but orders will be handled from 7.1.

Zinksulfat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Undvik utsläpp till miljön.

VARNING

CAS 7446-19-7
EINECS: 231-793-3

Customers who bought this also bought…