Citrusförtunning D'Limonene

Lösningsmedel tillverkat av Citrusfrukter. Används liksomsom träterpentin för förtunning av färg. Stark citrusdoft.
Kan ge upphov till allergisk reaktion för peroner som är känsliga för citrusfrukter.

Från
188,87kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Innehåller: d-limonene (R )-p-menta-1,8-dien

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

CAS nro: 5989-27-5

FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Krita P.W.18

Från 38,16kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Vit titan-zink

Från 63,91kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Kvistlack / shellacklösning

Från 75,36kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Plåtburk med lock

Från 13,35kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Ljusgrå

Från 63,91kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Nr. 02 Näver

Från 57,23kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Järnsulfat

Från 81,08kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn